ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน

    กระบวนการให้บริการ  

     สำนักปลัด                                     เวลาปฏิบัติงานเดิม                      เวลาที่ปรับลด 

รับเรื่องราวร้องทุกข์
-ขั้นตอนการรับเรื่อง                               10 นาที / ราย                             5 นาที / ราย
-ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา                แจ้งตอบภายใน 7 วัน                   แจ้งตอบภายใน 7 วัน

ปรึกษาปัญหากฎหมาย / ประนีประนอม     1 ชั่วโมง / ราย                        30 นาที / ราย

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค                        10 นาที / ราย                      5 นาที / ราย

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย                     10 วัน / ราย                          5 ชั่วโมง / ราย

ด้านจัดเก็บรายได้                        เวลาปฏิบัติงานเดิม                      เวลาที่ปรับลด   

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่                  10 นาที / ราย                                5 นาที / ราย

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน            10 นาที / ราย                                5 นาที / ราย

การจัดเก็บภาษีป้าย                                   10 นาที / ราย                                5 นาที / ราย

การจัดเก็บค่าสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ                     10 นาที / ราย                                5 นาที / ราย

การจัดเก็บค่าน้ำประปา                              5 นาที / ราย                                3 นาที / ราย

การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย                            5 นาที / ราย                                3 นาที / ราย

ส่วนโยธา                                       เวลาปฏิบัติงานเดิม                     เวลาที่ปรับลด   

อาคารที่ผู้อนุญาตใช้แบบของกรม
โยธาธิการและผังเมือง                        7 วัน / ราย                               4 วัน / ราย

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ขออนุญาตขุดดิน

และถมดิน /ขออนุญาตด้านธุรกิจพลังงาน      12 วัน / ราย                              7 วัน / ราย

ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร                           12 วัน / ราย                              7 วัน / ราย

ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร                             12 วัน / ราย                                7 วัน / ราย

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม               เวลาปฏิบัติงานเดิม               เวลาที่ปรับลด   

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
– ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต                        30 วัน /ราย                15 วัน / ราย

– ร้องเรียนเหตุรำคาญ                                         10 วัน /ราย                   7 วัน / ราย

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         เวลาปฏิบัติงานเดิม            เวลาที่ปรับลด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                            10 วัน / ราย                       6 วัน / ราย

เบี้ยยังชีพคนพิการ                                               10 วัน / ราย                        6 วัน / ราย

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                          10 วัน / ราย                         6 วัน / ราย

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *