สถานที่ท่องเทียว

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลโคกม่วง

เชิญร่วมงาน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลโคกม่วง “ฟุตซอลห้วยน้ำบองคัพ ครั้งที่ 1”

โครงกา รการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลโคกม่วง “ฟุตซอลห้วยน้ำบองคัพ ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสงเสริมกีฬาให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชน ฯ 3.เพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านบ้าน ตาดไฮ 4.เพื่อให้ประชาชนในตำบลโคกม่วงเกิดความสามัคคี ฯ