ประชาสัมพันธ์

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่น และในประเทศ ข่าวกิจกรรมด้านข้าราชการ และอื่นๆ

แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน

นายชม  ศุภมาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน 2560 ด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระบัญญัติธง 28 กันยายน 2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100…

โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลโคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู อบต.โคกม่วง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนตำบลโคกม่วง ณ ลำห้วยน้อย  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560