เดินรณรงค์เมาไม่ขับ

Share Button

ก้าวท้าใจ 100วัน 100กิโลเมตร

ก้าวท้าใจ
100วัน 100กิโลเมตร
Share Button

ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือประเมินจิตใจและดูแลสุขภาพจิตตนเองเบื้องต้น (Mental Health Check In)

                     ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือประเมินจิตใจและดูแลสุขภาพจิตตนเองเบื้องต้น (Mental Health Check In)
ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทำให้เกิดการเจ็บป่วย บริการทางการแพทย์ ระบบเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ ที่สำคัญประการหนึ่งคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนทั่วไป กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครื่องมือประเมินจิตใจและดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ภาวะความเครียด ภาวะหมดไฟในการทำงาน ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล โคกม่วง และประชาชนในตำบลโคกม่วงรับทราบ และเข้าถึงการใช้เครื่องมือประเมินจิตใจและดูแลสุขภาพจิตตนเองเบื้องต้น (Mental Health Check In) โดยสามารถเข้าใช้เครื่องมือดังกล่าวโดยสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้
Share Button

ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535

ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

1 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองจากการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ. ศ. 2559 พ. ศ. 2563

2 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://laws.anamai.moph.go.th

Share Button
1 2 3 11