จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อรองรับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ปีงบประมาณ 2562 ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตามเอกสารที่แนบ img-228141750   img-228141821

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 1,200,000.-  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบ img-Y06134751

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลโคกม่วง บ้านตาดไฮ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลโคกม่วง บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)