ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535

ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535

ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

1 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองจากการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ. ศ. 2559 พ. ศ. 2563

2 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://laws.anamai.moph.go.th

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *