Monthly Archives: March 2019

อ่างเก็บน้ำห้วยบอง บ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

This gallery contains 14 photos.

     

Share Button
More Galleries | Leave a comment

วันน้ำของโลก 22 มีนาคม 2562

       เวียนมาครบรอบอีกครั้งแล้วสำหรับ “วันน้ำโลก 2019” หรือ “World Water Day 2019” ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดธีมหลักที่ใช้ในการรณรงค์เรื่องการบริหารจัดการน้ำตลอดปีนี้ ว่า “Leaving no one behind” หรือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หัวใจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำที่ดีในยุคที่เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก คือ การบริหารจัดการน้ำที่ประชาชนทุกระดับได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ วันอนุรักษ์น้ำโลก มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในวันที่ 22 มีนาคม ปี 1992 ที่มีเนื้อหาสำคัญโดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง … Continue reading

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

วันดาวน์ซินโดรมโลก

                      21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก วันสำคัญที่ต้องการให้สังคมตระหนักและเข้าใจโรคดาวน์ซินโดรมมากขึ้น แล้วทำไมต้องวันที่ 21 เลขนี้มีความสำคัญซ่อนอยู่… รู้จักกับ โรคดาวน์ซินโดรม  โรคดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม อันเป็นมาแต่กำเนิดและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยทั่วไปแล้วโรคนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองในการเรียนรู้ และทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออก โดยปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาหรือป้องกันโรคนี้ได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว วิธีการที่สามารถทำได้คือ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากครอบครัว หมั่นพาไปตรวจเช็กร่างกายกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงสังคมรอบข้าง ควรปฏิบัติกับผู้ป่วยไม่ให้รู้สึกว่าแตกต่างจากผู้อื่น เพื่อที่เขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดหรือเป็นปัญหาของสังคม  21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก  สำหรับวันดาวน์ซินโดรมโลกนั้น มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2550 … Continue reading

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

อาสาสมัครสาธารณสุข มีชื่อย่อว่า “อสม.” จำแนกเป็น 4 ประเภท (Guru Snook, 2556) ได้แก่ 1อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ภูมิภาค หมายความว่า อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง รวมถึงเมืองพัทยา เรียกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  2อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียกว่า อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) 3อาสาสมัครสาธารณสุข ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านการอบรมตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อสม.กฟผ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขขนส่งมวลชน (อสม.ขสมก) ฯลฯ 4อาสาสมัครสาธารณสุขกิตติมศักดิ์ หมายความว่า บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข หน้าที่หลัก ๆ ของอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. คือ ทำหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จนกลายเป็น “ชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง” ตามนโยบายของภาครัฐนั่นเอง … Continue reading

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ถึงคราว Facebook – Instagram – WhatsApp – Messenger ใช้งานไม่ได้ !!!

อาการที่พบของการล่มใน Facebook – Instagram Facebook โหลดไม่ขึ้น เม้นไม่ไป Instagram โหลดขึ้นแต่รูป แต่ไม่สามารถไลค์ได้ FB Messenger ไม่สามารถส่งรูปได้

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

 

Share Button
Posted on by admin | Leave a comment