Monthly Archives: February 2019

ราคากลาง โครงกลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน

ราคากลาง โครงกลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน ตามเอกสารที่แนบ  img-228142114 img-228141945

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ปีงบประมาณ 2562 ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตามเอกสารที่แนบ img-228141750   img-228141821

Share Button
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment