Monthly Archives: November 2018

ประกาศรับสมัคร บัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระยะที่ 2

 

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

เชิญร่วมงาน การแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลโคกม่วง “ฟุตซอลห้วยน้ำบองคัพ ครั้งที่ 1”

โครงกา รการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลโคกม่วง “ฟุตซอลห้วยน้ำบองคัพ ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสงเสริมกีฬาให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชน ฯ 3.เพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านบ้าน ตาดไฮ 4.เพื่อให้ประชาชนในตำบลโคกม่วงเกิดความสามัคคี ฯ

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์, สถานที่ท่องเทียว | Leave a comment

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 1,200,000.-  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบ img-Y06134751

Share Button
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment