Month: June 2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลโคกม่วง บ้านตาดไฮ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลโคกม่วง บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)