Monthly Archives: December 2017

รายงานการจัดทำแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายจริง การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบกรมส่วงเสริมการปกครองท้ิงถิ่นกำหนด

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง นำโดยนายชม  ศุภมาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง  จ.ส.ต.ดุสิต  มีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน ประชาชน ตำบลโคกม่วง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสนองแนวพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงห่วงใยสถานการณ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตลอดมา และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จะขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และหมดความจำเป็นหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จำนวน 51 รายการ ตามลายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

Share Button
Posted in จัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ อบต.โคกม่วงได้ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตามรายละเอียด

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ขอเชิญส่งทีมกีฬาพุตบอล ฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญส่งทีมกีฬาพุตบอล ฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 6 รุ่น ได้แก่อายุ 12 ,14,16,18 ปี ชายและหญิง เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วงการแข่งขันในระดับเขตต่อไป โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามที่แนบ

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment