Month: December 2017

รายงานการจัดทำแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายจริง การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบกรมส่วงเสริมการปกครองท้ิงถิ่นกำหนด

โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง นำโดยนายชม  ศุภมาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง  จ.ส.ต.ดุสิต  มีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน ประชาชน ตำบลโคกม่วง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการ พยุงธรรม…

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง จะขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และหมดความจำเป็นหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จำนวน 51 รายการ ตามลายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่ อบต.โคกม่วงได้ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ตามรายละเอียด

ขอเชิญส่งทีมกีฬาพุตบอล ฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเชิญส่งทีมกีฬาพุตบอล ฯ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 6 รุ่น ได้แก่อายุ 12 ,14,16,18 ปี ชายและหญิง เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วงการแข่งขันในระดับเขตต่อไป โดยกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 29…