Month: October 2017

แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน

นายชม  ศุภมาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เกิน 1,000,000.-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เกิน 1,000,000.-  มีจำนวน 2 รายการ คือ 1.ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานหลังเดิมเพื่อรองรับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง    จำนวน  1 รายการ   ราคา 1,500,000.-  บาท 2.ปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่  จำนวน 1…

ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้า ชนิด 6 ล้อ

ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เกิน 1,000,000.-

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เกิน 1,000,000.- มีจำนวน 1 รายการตามรายละเอียด คลิกเพื่อดูรายละเอียด