Monthly Archives: September 2017

กิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน 2560 ด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระบัญญัติธง 28 กันยายน 2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ หน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

เพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลโคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู อบต.โคกม่วง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน และประชาชนตำบลโคกม่วง ณ ลำห้วยน้อย  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560 เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงรวมกับ หน่วยงานต้นน้ำลำพะเนียง โรงเรียนบ้านวังมน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านทุกท่าน เพื่อลดการพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ณ ฝายลาดมะค่า บ้านชัยมงคล ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

Share Button
Posted in ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment