เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลโคกม่วง
ลำดับที่  ชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
1นายมนตรี  นครชัยผู้ใหญ่บ้านโคกม่วง 0878655570
2นายสุทัศน์  โสระมัดผู้ใหญ่บ้านโคกศรีเรือง 0819646889
3นายธนากร  แสงโพธิ์ผู้ใหญ่บ้านข่าน้อย 0801299961
4นายกิติศักดิ์  ด้วงคำจันทร์ผู้ใหญ่บ้านแมด 0895736096
5นายสมพงษ์  พรมไตรผู้ใหญ่บ้านตาดไฮ 0872145183
6นายธนา  โพธิวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหนองปิง 0833562836
7นายวิทยา  วรรณเพชรผู้ใหญ่บ้านบุ่งบก 0887442149
8นายชัยบัณฑ์จง  สุบินเกษมสิริกำนัน(บ้านวังมน) 0862379637
9นายอินท์ปัน  พงษ์สพังผู้ใหญ่บ้านชัยมงคล 0801987064

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารและสมาชิกสภาที่ชื่อ  -  สกุลตำแหน่งเบอร์มือถือ
1นายชม  ศุภมาตรนายก 0856456066
2นายบุญหนา  ราษีพันธ์รองนายก 0878605173
3นายทองจันทร์  สุจริตรองนายก 0872261548
4นางเสาวลักษณ์  สุบินเกษมสิริเลขานุการนายก0862379637
5นายอุดร  ภุพิมพ์สันต์สมาชิกสภา ม.1 0845148788
6นายสิทธิศักดิ์  ประทุมชัยสมาชิกสภา ม.1 0847211947
7นายสมคิด แสวงแก้วสมาชิกสภา ม.2 0849534595
8นายสมัย  วรรณเพชร(รองประธานสภา)สมาชิกสภา ม.20847915390
9นายทักษิณ  บุญบรรดาสมาชิกสภา ม.30904198609
10นายเขียว  แสงโพธิ์สมาชิกสภา ม.30872217898
11นายสมกิจ  นาไชยสมาชิกสภา ม.40862274631
12นายลำดวน  จันทนามสมาชิกสภา ม.4 0828544413
12นายสมศักดิ์  โพธิรัตน์สมาชิกสภา ม.5 0850035785
13นายจริญดา  ไชยวาน(ประธานสภา)สมาชิกสภา ม.5 0878131545
14นายสำเร็จ  ชินพลอยสมาชิกสภา ม.6 0862476671
15นายคำสอน  สมภารสมาชิกสภา ม.6 0887436006
16นายสันติ  เนื่องคำอินทร์สมาชิกสภา ม.7 0883060737
17นายบุญส่ง  วันคำสมาชิกสภา ม.7 0883320053
18นายบวร  ดวงแสงสมาชิกสภา ม.8 0878676559
19นายถวิล  ผ่านพูลสมาชิกสภา ม.8 0860188230
20นางทองสู่  ผลภิญโญสมาชิกสภา ม.9 0878330154
21นายหนูวรณ์  ล่ามแขกสมาชิกสภา ม.9 0801865472
22นายสมชาย  สันทิตย์(เลขานุการสภา)ปลัด อบต.โคกม่วง 0862300262
23นายวิเชียร  สมกุลรองปลัด อบต.โคกม่วง 0819547352
24นายนคร  ภูนิคมหัวหน้าสำนักงานปลัด 0875558948
25นายสิทธิชัย  ศรีบุญเรืองผอ.กองช่าง 0849347132
26น.ส.ไกรสร  ดวงแก้วรักษาการ ผอ.กองคลัง 0812632099
Share Button