เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คำกล่าว
ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข้าพเจ้า นายชม ศุภมาตร
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติงานต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่และสาธารณชน ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้ภารกิจเกี่ยวกับ
การบริหารด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ตลอดจนการอำนวยความสะดวก การปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนัก
และพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มความสามารถ
จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา
การกระทำใดเป็นความเจริญก้าวหน้า การกระทำใดเป็นความเสื่อม
การกระทำใดที่ต้องกระทำ การกระทำใดที่ต้องละเว้น และกำจัด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากองค์กร STORNG – (องค์กรพอเพียงต้านทุจริต)
ข้าพเจ้า นายชม ศุภมาตร
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

Share Button