ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน

กระบวนการให้บริการ
 
 สำนักปลัด                                       เวลาปฏิบัติงานเดิม                      เวลาที่ปรับลด 
ขั้นตอนการรับเรื่อง                            10 นาที / ราย                             5 นาที / ราย
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา              แจ้งตอบภายใน 7 วัน                    แจ้งตอบภายใน 7 วัน
ปรึกษาปัญหากฎหมาย / ประนีประนอม      1 ชั่วโมง / ราย                        30 นาที / ราย
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค                        10 นาที / ราย                      5 นาที / ราย
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย                      10 วัน / ราย                          5 ชั่วโมง / ราย
ด้านจัดเก็บรายได้                        
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่                  10 นาที / ราย                                5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน            10 นาที / ราย                                5 นาที / ราย
การจัดเก็บภาษีป้าย                                    10 นาที / ราย                                5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ                    10 นาที / ราย                                5 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าน้ำประปา                              5 นาที / ราย                                3 นาที / ราย
การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย                            5 นาที / ราย                                3 นาที / ราย
ส่วนโยธา 
อาคารที่ผู้อนุญาตใช้แบบของกรม 7 วัน / ราย                                4 วัน / ราย
โยธาธิการและผังเมือง
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ขออนุญาตขุดดิน 12 วัน / ราย                               7 วัน / ราย
และถมดิน /ขออนุญาตด้านธุรกิจพลังงาน     
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร                            12 วัน / ราย                              7 วัน / ราย
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร                              12 วัน / ราย                              7 วัน / ราย
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม               
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
– ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต                        30 วัน /ราย                15 วัน / ราย
– ร้องเรียนเหตุรำคาญ                                         10 วัน /ราย                   7 วัน / ราย
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                            10 วัน / ราย                       6 วัน / ราย
เบี้ยยังชีพคนพิการ                                               10 วัน / ราย                        6 วัน / ราย
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                          10 วัน / ราย                         6 วัน / ราย

Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *