งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

นางสาวทิบภิกุล ศรีกระทุ่ม ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการ
นางพรทิพย์ อุปฮาด นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจินตนา ไชยวาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Share Button