งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

นางสาวทิบภิกุล ศรีกระทุ่ม ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการ

นางพรทิพย์ อุปฮาด นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจินตนา ไชยวาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

Share Button