สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายจริญดา ไชยวาน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายสมัย วรรณเพชร

รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

จ.ส.ต.ดุสิต มีแก้ว

ปลัด/เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายอุดร ภูพิมพ์สันต์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายสิทธิศักดิ์ ประทุมชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายสมัย วรรณเพชร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายสมคิด แสวงแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายทักษิณ บุญบรรดา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายเขียว แสงโพธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายสมกิจ นาไชย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายลำดวน จันทนาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายสมศักดิ์ โพธิ์รัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายจริญดา ไชยวาน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายสำเร็จ ชินพลอย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายคำสอน สมภาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายสันติ เนื่องคำอินทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายบุญส่ง วันคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายบวร ดวงแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายถวิล ผ่านพูล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นางทองสู่ ผลภิญโญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

นายหนูวรณ์ ล่ามแขก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

Share Button