ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

  1. การรับชำระภาษีป้าย
  2. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  3. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  4. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  6. การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  7. การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
Share Button