พื้นที่และอาณาเขต

ทิศเหนือ

ติดเขตตำบลป่าไม่งาม  และภูเมย  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ทิศใต้

ติดตำบลโนนเมือง  อำเภอโนนสัง  และเขตตำบลทรายทอง  อำเภอศรีบุญเรือง

ทิศตะวันออก

ติดเขตตำบลโนนเมืองและตำบลหนองเรือนิคม

ทิศตะวันตก

ติดลำพะเนียง  และเขตตำบลหนองบัวใต้  อำเภอศรีบุญเรือง

           ตำบลโคกม่วงตั้งอยู่เชิงเขาอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำด้านทิศตะวันตกอำเภอโนนสัง และติดเขตอำเภอศรีบุญเรือง มีลำพะเนียงเป็นเขตกั้น ห่างจากอำเภอโนนสัง ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอศรีบุญเรือง ๑๗ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๙๒.๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๗.๖๑๓ ไร่

โดยตั้งชื่อว่า “ตำบลโคกม่วง” ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน 

Share Button