พันธกิจ ปรัชญา คติพจน์

 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

สร้างตลาดชุมชน,ถนน,ท่อระบาย,สายไฟฟ้า           สร้างประปาการเกษตร,เตาเผามูลสาร

ส่งเสริมจารีตประเพณีภูมิปัญญาปฏิภาณ                อนุญาโตตุลาการบริหารมวลประชา

ป้องกันต่อต้านสารเสพติด                                  เป็นกัลยาณมิตรจิตอาสา

เอดส์ผู้สูงอายุคนพิการช่วยนำพา                         เสริมท่องเที่ยวกีฬานันทนาการ

เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“จัดตั้งองค์การบริหาร  เพื่อบริการประชาชน”

ปรัชญาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“ อตฺตา    หิ  อตฺตโน    นา     โถ     ตนแลเป็นที่พึ่งของตน”
มโนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“คณะบริหาร,ข้าราชการ,พนักงาน สมาชิก,ล้วนเป็นมิตรมีไมตรีจิตและผูกพัน”
คำขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“ตั้งใจบริการ  เป็นพื้นฐานของ  อบต.”


อุดมการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“ตั้งใจสร้างชุมชน  เพื่อตำบลพัฒนา”

คติพจน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ให้แสงสว่างอย่างโชติช่วง อบต.โคกม่วงให้แสงสว่างทางการเงิน”
อักษรย่อขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง คือ  ค.ม.
สีประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง  คือ  ฟ้า ชมพู

Share Button