พันธกิจ ปรัชญา คติพจน์

 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

สร้างตลาดชุมชน,ถนน,ท่อระบาย,สายไฟฟ้า           สร้างประปาการเกษตร,เตาเผามูลสาร

ส่งเสริมจารีตประเพณีภูมิปัญญาปฏิภาณ                อนุญาโตตุลาการบริหารมวลประชา

ป้องกันต่อต้านสารเสพติด                                  เป็นกัลยาณมิตรจิตอาสา

เอดส์ผู้สูงอายุคนพิการช่วยนำพา                         เสริมท่องเที่ยวกีฬานันทนาการ

เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“จัดตั้งองค์การบริหาร  เพื่อบริการประชาชน”

ปรัชญาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“ อตฺตา    หิ  อตฺตโน    นา     โถ     ตนแลเป็นที่พึ่งของตน”
มโนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“คณะบริหาร,ข้าราชการ,พนักงาน สมาชิก,ล้วนเป็นมิตรมีไมตรีจิตและผูกพัน”
คำขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“ตั้งใจบริการ  เป็นพื้นฐานของ  อบต.”


อุดมการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“ตั้งใจสร้างชุมชน  เพื่อตำบลพัฒนา”

คติพจน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

“ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ให้แสงสว่างอย่างโชติช่วง อบต.โคกม่วงให้แสงสว่างทางการเงิน”
อักษรย่อขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง คือ  ค.ม.
สีประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง  คือ  ฟ้า ชมพู

วิสัยทัศน์

ตำบลหน้าอยู่

สาธารณูปโภคดี

มีแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งน้ำบริบูรณ์

ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Share Button