งานบริหารงานทั่วไป

นายนคร ภูนิคม หัวหน้าสำนักปลัด

นางนันทัชพร สีใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวดวงพร บุญใบ เจ้าหนักงานธุรการ

นายอำนาจ ไชยวาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพัชราภรณ์ สมานสุข นักวิเคราะนโยบายและแผน

นางสาววราวรรณ เดชเสน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาววิภาวรรณ แก้วกระทุม คนงานทั่วไป

นางสาวอรณี พิลากุล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิตติมา โคตรวงษา ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวคนึงนิจ ดวงหงส์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร

นายบุญทัน รัววิชา พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายชัยพงษ์ วรรณเพชร พนง.ขับรถยนต์

นางสาวหงส์ทัย เกสร แม่บ้าน

นายโกวิทย์ กองเงินนอก คนสวน

Share Button