พนักงานกองช่าง

นายนิรัตต์ นาสุริย์ นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายศุภชัย วงศ์สนิท  นายช่างโยธา

จ่าสิบตรีพงศภัค นาไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิชัย บุญพามา พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

นางสาวสุกานดา ปองไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุทิน จงมุม พนังงานประจำรถขยะ

นายจวน พรรเดช พนักงานประจำรถขยะ

ช่างไฟ

นายวิชญ์พล อินเอี่ยม คนงานทั่วไป

Share Button