พนักงานกองช่าง

นายนิรัตต์ นาสุริย์ นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายศุภชัย วงศ์สนิท  นายช่างโยธา

จ่าสิบตรีพงศภัค นาไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิชัย บุญพามา พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นางสาวสุกานดา ปองไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุทิน จงมุม พนังงานประจำรถขยะ
นายจวน พรรเดช พนักงานประจำรถขยะ

ช่างไฟ

นายวิชญ์พล อินเอี่ยม คนงานทั่วไป
Share Button