พนักงานกองคลัง

นางรัตติกาล จันทร์ชนะ ผอ. กองคลัง
นางสาวไกรสร ดวงแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี
สิบเอกนัทพล ผุดผ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 081-1232136
นายกิตติชัย ไชชยสงคราม เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุไร โสมาบุตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายณัฐพงษ์ พรมเวียง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองคลัง
นางสาวนิลาวัลย์ รัตนวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
Share Button