พนักงานกองคลัง

นางรัตติกาล จันทร์ชนะ ผอ. กองคลัง

นางสาวไกรสร ดวงแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี

สิบเอกนัทพล ผุดผ่อง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 081-1232136

นายกิตติชัย ไชชยสงคราม เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุไร โสมาบุตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายณัฐพงษ์ พรมเวียง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองคลัง

นางสาวนิลาวัลย์ รัตนวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Share Button