ผลิตภัณฑ์ ภายในตำบล

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยในปี พ.ศ. 2555
ประจำตำบลโคกม่วง 5 ดาว

1.กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านบุ่งบก ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง 5 ม.7 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ได้รับ 5ดาว นางสาวหวัน โคตรสุวรรณ 087-78638707

2.กุล่มทอผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้าคุลมไหล่ 77 ม.6 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ได้รับ 5 ดาว

นางนาง วรรณเพชร 08-79866137

Share Button