งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

นายจักรพันธ์ ศรีไชยลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายดำรงรักษ์ รักษาพันธ์ ผช.จนท.ป้องกันฯ

นายอัครเดช คำทุย พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

นายสิริชาติ พรมษา พนักงานประจำรถน้ำ

นายคมกริช แสวงแก้ว พนักงานทั่วไปประจำรถดับเพลิง

Share Button