งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

นายจักรพันธ์ ศรีไชยลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดำรงรักษ์ รักษาพันธ์ ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายอัครเดช คำทุย พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
นายสิริชาติ พรมษา พนักงานประจำรถน้ำ
นายคมกริช แสวงแก้ว พนักงานทั่วไปประจำรถดับเพลิง
Share Button