ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกม่วง

ประวัติความเป็นมาตำบลโคกม่วง

History

            ความเป็นมาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ตำบลโคกม่วง  เดิมทีขึ้นตรงต่อตำบลโนนเมือง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นการดำรงชีวิตเกี่ยวข้องกับด้านปกครอง การบริหารงานลำบากยิ่งขึ้น จึงขอแยกตำบลออกจากตำบลโนนเมือง  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๒
ตำบลโคกม่วงตั้งอยู่เชิงเขาอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำด้านทิศตะวันตกอำเภอโนนสัง และติดเขตอำเภอศรีบุญเรือง มีลำพะเนียงเป็นเขตกั้น ห่างจากอำเภอโนนสัง ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอศรีบุญเรือง ๑๗ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๙๒.๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๕๗.๖๑๓ ไร่
โดยตั้งชื่อว่า  “ตำบลโคกม่วง” ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จากผลของพรบ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ และวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๙ พระราชกฤษฎีกาพนักงานส่วนตำบลมีผลบังคับใช้
ทำให้เกิดการรับสมัครพนักงานส่วนตำบลหลาย ตำแหน่ง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงระยะแรกมีพนักงานส่วนตำบลเพียง ๓ ตำแหน่ง คือ
     – ปลัด อบต.(นายประยูร เหล่าทองสาน)
     – หัวหน้าส่วนโยธา (นายสิทธิชัย  ศรีบุญเรือง)
     – หัวหน้าส่วนการคลัง (นางรัตติกาล จันทร์ชนะคนที่ สอง)    
โดยมีกำนันเป็นประธานบริหาร และ โดยการเลือกตั้ง

ประวัติตำบลโคกม่วงและประวัติหมู่บ้านในตำบลโคกม่วง  ผู้รวบรวมได้ศึกษาค้นคว้าและสอบถาม จากท่านผู้มีอายุและท่านผู้รู้หลายหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จะอย่างไรก็ตาม การจัดทำในลักษณะรูปเล่มเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์หมู่บ้านเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ ทราบวิถีชีวิตของมนุษยชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย……

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลสามารถจัดทำเป็นรูปเล่มได้ หากท่านที่อ่านเจอข้อผิดพลาด กรุณาแนะนำ ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงทราบด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  

(นายสุวิชน์  รักษาพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง
๑  ตุลาคม   ๒๕๕๔

                     ประวัติตำบลโคกม่วง                     
อาณาเขต ทิศเหนือ  ติดเขตตำบลป่าไม่งาม  และภูเมย  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ทิศใต้  ติดตำบลโนนเมือง  อำเภอโนนสัง  และเขตตำบลทรายทอง  อำเภอศรีบุญเรือง ทิศตะวันออก  ติดเขตตำบลโนนเมืองและตำบลหนองเรือนิคม
ทิศตะวันตก  ติดลำพะเนียง  และเขตตำบลหนองบัวใต้  อำเภอศรีบุญเรือง


๑. ประวัติบ้านโคกม่วง

         1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 1  ต.โคกม่วง  อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2457  โดย      นายวงศ์  หาญโสภา    นายทองสุข  สารีคาน    นายชาลี  แสงโพธิ์  นายพิมพา  บานเย็น ได้นำครอบครัวและญาติพี่น้องอพยบมาจากบ้านโคกนาฝาย  ต.บ้านโคก  อ.หนองนาคำ  จ.ขอนแก่น  เนื่องจากเกิดโรคระบาดในสัตว์ 4 เท้า มีโค-กระบือ  เป็นต้น  มติในคณะตกลง  ตั้งทับที่หนองโดก  ซึ่งมีต้นมะม่วงป่ามากมาย เมื่อได้รับอนุญาตให้จัด ตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฏหมาย จึงตั้งชื่อว่า บ้านโคกม่วง  ระยะทางจากอำเภอโนนสัง  25  กิโอเมตร  จากจังหวัดหนองบัวลำภู  40 กิโอเมตร ซึ่งมีนายวงศ์  หาญโสภา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านหนองปิง           

ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านบุ่งแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านข่าน้อยและเทือกอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับลำน้ำพะเนียง  เขตกั้นระหว่าง อ.โนนสัง กับ อ.ศรีบุญเรือง

         1.2.ลักษณะทั่วไป -เนื้อที่ 949 ตารางกิโลเมตร          

         1.3.ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูง อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ 3 ก.ม.   และอยู่ติดเขตไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เขื่อนอุบลรัตน์  ปลูกข้าวนาปี,นาปรัง,ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว เลี้ยงสัตว์ ,และทำการประมง

         1.4.ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  -มีวัด 1 วัด คือวัดอัมพวันนาราม  (มหานิกาย) จัดกิจกรรมฮีต  12   ได้แก่ 1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ    7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน

         1.5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน  -ปู่ฝ้าย อยู่ที่  วัดอัมพวันนาราม    -ดอนหอ ตาปู่ผู้รักษาประเพณีอยู่ทิศเหนือหมู่บ้าน

๒. ประวัติโคกศรีเรือง

   2.1ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านโคกศรีเรือง หมู่ที่ 2 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู  เดิมรวมเป็นบ้านเดียวกับบ้านโคกม่วง  ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อปี พ.ศ. 2514ได้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านโคกม่วง  ชื่อว่า บ้านโคกศรีเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง  จังหวัดอุดรธานี  โดยนายทองจันทร์  เมฆวัน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2522ได้แยกตำบลออกจากตำบลโนนเมือง เป็นตำบลโคกม่วง  หมู่ที่ 2  ต.โคกม่วง  อ.โนนสัง  จ.หนองบัวลำภู   กำนันคนแรกได้แก่ นายทองจันทร์ เมฆวัน และได้รับรางวัลแหนบทองคำ คนที่ 2  
นายอุดม  ราศีพันธ์
คนปัจจุบัน  นายชัยบัณฑ์จง   สุบินเกษมสิริ   ปี พ.ศ. 2536  อำเภอหนองบัวลำภู ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู  ระยะทางจากอำเภอโนนสัง  25  กิโอเมตร  ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู  40  กิโอเมตร ซึ่งมีนายทองจันทร์ เมฆวัน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ทิศเหนือ         ติดต่อกับบ้านหนองปิง                       ทิศใต้           ติดต่อกับบ้านบุ่งแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านข่าน้อยและเทือกอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ ทิศตะวันตก      ติดต่อกับลำน้ำพะเนียง  เขตกั้นระหว่าง อ.โนนสัง กับ อ.ศรีบุญเรือง 2.2 ลักษณะทั่วไป เนื้อที่ 949 ตารางกิโลเมตร 2.3 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีวัด 1 วัด คือวัดป่าโคกศรีเรือง มหานิกาย จัดกิจกรรมฮีต  12   ได้แก่ 1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ    7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน

๓. ประวัติบ้านข่าน้อย

3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านข่าน้อย หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2460 โดย แยกจากบ้านโคกม่วง ซึ่งมีพ่อครูตา สารีคาน, พ่อสร้อย, แม่ทัด, แม่ป้อ แสงโพธิ์, พ่อปุ่น,แม่นาง แสงโพธิ์
ตั้งชื่อว่า  บ้านข่าน้อย  เพราะมีลำห้วยข่าที่มีน้ำลึก และมีต้นมะค่าน้อยเกิดขึ้นจำนวน
ซึ่งมีนายดี สาพิมพ์ราษฎร์  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ระยะทางจากอำเภอโนนสัง  23  กิโอเมตร  ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู 42 กิโอเมตร ทิศเหนือ               ติดต่อกับบ้านโคกศรีเรือง          ทิศใต้                 ติดต่อกับโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ทิศตะวันออก            ติดต่อกับวัดป่าพรหมวิหารและบ้านภูศรีทอง ต.โนนเมือง ทิศตะวันตก             ติดต่อกับลำน้ำพะเนียง 3.2ลักษณะทั่วไป เนื้อที่ ๙.๔๙ ตารางกิโลเมตร     3.3 ลักษณะภูมิประเทศ   เป็นพื้นที่ราบสูง อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ 3  ก.ม. และอยู่ติดเขตไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนอุบลรัตน์  ปลูกข้าวนาปี,นาปรัง,ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว เลี้ยงสัตว์, และทำการประมง 3.4 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีวัด 1 วัดคือวัดศิริมงคล(มหานิกาย)พระภิกษุศิริ สิริจนโท รักษาการเจ้าอาวาส 
จัดกิจกรรมฮีต 12 ได้แก่
1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ 7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน            
3.5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน -ปู่ตา อยู่ทิศเหนือวัดศิริมงคล 
๔. ประวัติบ้านแมด

   4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านแมด หมู่ที่ 4 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2496     
โดย นายอ่อน(ช้าง) และนางเม้า  พร้อมด้วยญาติพี่น้อง  ได้มาตั้งทับเลี้ยงโค-กระบือ ต่อมามีชาวบ้านเข้ามาเลี้ยงสัตว์มากขึ้น  จนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงตั้งชื่อว่า  บ้านแมด  คนเฒ่าคนแก่เล่าว่า  เมื่อหลายร้อยปีเป็นเมืองแมดเมืองกาสีจะเห็นได้จากการขุดสระน้ำ กสช.ที่วัดโนนสำราญ พบโครงกระดูกและวัตถุโบราณมากมายหลายชนิด
ซึ่งมีนายที   ศรีสอน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก      ยะทางจากอำเภอโนนสัง  29.5  กิโลเมตร 
ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู  40 กิโลเมตร ทิศเหนือ                ติดต่อกับลำห้วยบอง           ทิศใต้                  ติดต่อกับทุ่งนาบ้านโคกม่วง     ทิศตะวันออก             ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ    ทิศตะวันตก              ติดต่อกับทุ่งนาบ้านโคกม่วง

4.2ลักษณะทั่วไป เนื้อที่ 10.24 ตารางกิโลเมตร
4.3 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีวัด 1 วัด คือวัดโนนสำราญ(มหานิกาย)
เจ้าอาวาสพระอธิการบุญถึงกิตติโสภโน              จัดกิจกรรมฮีต 12 ได้แก่
1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ 7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน 
4.4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ตูบตา ปู่  เชิงเขาอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ              
๕. ประวัติบ้านตาดไฮ
  5.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5   ต.โคกม่วง  อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เดิมมีชื่อว่า บ้านบอง 
โดยนายพันธ์  วันดี  ได้นำชาวบ้านอพยบมาจากบ้านลาดตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อปลูกยาและเอาน้ำมันยางทำเป็นกระบองขายและแลกข้าว 
ต่อมามีชาวบ้านอพยบเข้ามามากขึ้นจึงได้จัด ตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฎหมาย  เมื่อ พ.ศ. 2496
โดย เรียกชื่อว่า บ้านตาดไฮ เพราะมีต้นไทรใหญ่  ชาวบ้านเรียกว่าต้นไฮ อยู่เหนือลานตาดหิน
ซึ่งมี นายพันธ์ วันดีเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ระยะทางจากอำเภอโนนสัง 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู 39 กิโอเมตร
ทิศเหนือ               ติดต่อกับบ้านบุ่งบก  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู          ทิศใต้                 ติดต่อกับทุ่งนาบ้านแมด                    ทิศตะวันออก            ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ          ทิศตะวันตก             ติดต่อกับทุ่งนาบ้านหนองปิง

5.2 ลักษณะทั่วไป เนื้อที่  949 ตารางกิโลเมตร  5.3 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีวัด 1 วัด คือวัดเขาทองนพคุณ  (มหานิกาย) จัดกิจกรรมฮีต 12 ได้แก่
1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ 7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน  5.4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ปู่หลุบ อยู่ติดกับลาดตาดไฮ ในเขาอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ
 ๖. ประวัติบ้านหนองปิง

  6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านหนองปิง หมู่ที่ 6 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งแยกออกจากบ้านหนองบัวใต้
อำเภอศรีบุญเรือง  จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.  2565  โดยนายแก่น  ศรีภูเขียว ได้รวบรวมญาติพี่น้องมาตั้งหมู่บ้าน ซึ่งมีหนองล้อมรอบ และมีปลิงเยอะ  จึงตั้งชื่อว่า บ้านหนองปลิง ต่อมาเพี้ยน เป็น  บ้านหนองปิง 
ซึ่งมีนายบุญมา ร้อยพรหมา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ระยะทางจากอำเภอโนนสัง  32  กิโลเมตร  ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู 37 กิโลเมตร ทิศเหนือ                ติดต่อกับบ้านบุ่งบก  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ทิศใต้                  ติดต่อกับทุ่งนาบ้านโคกม่วง                 ทิศตะวันออก             ติดต่อกับบ้านตาดไฮ                ทิศตะวันตก              ติดต่อกับลำพะเนียง

6.2 ลักษณะทั่วไป
   เนื้อที่ 949    ตารางกิโลเมตร   6.3 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีวัด 1 วัด   คือวัด....................  (มหานิกาย) จัดกิจกรรมฮีต 12 ได้แก่
1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ 7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน 
 ๗. ประวัติบ้านบุ่งบก

    7.1 ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7  ต.โคกม่วง  อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เดิมทีบ้านบุ่งบก  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ขึ้นต่อบ้านหนองปิง  ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากบ้านหนองปิง  ตั้งชื่อว่า บ้านบุ่งบก 
โดยมีนายส่าน โพธิวงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก   
ระยะทางจากอำเภอโนนสัง  33  กิโลเมตร ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู  35  กิโลเมตร เหนือ              ติดต่อกับบ้านบุ่งบก (โคกกลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู   ทิศใต้              ติดต่อกับทุ่งนาบ้านหนองปิง          ทิศตะวันออก         ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  ทิศตะวันตก          ติดต่อกับลำพะเนียง
7.2 ลักษณะทั่วไป เนื้อที่ 11 ตารางกิโลเมตร  .
7.6 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีวัด  1  วัด  คือวัด....................  (มหานิกาย)  -จัดกิจกรรมฮีต 12 ได้แก่
1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ 7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน  ๘.  ประวัติบ้านวังมน 8.1 ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านบ้านวังมน  หมู่ที่ 8 ต.โคกม่วง  อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เดิมทีบ้านชัยมงคล  เป็นหมู่บ้านเล็กๆ  ขึ้นต่อบ้านบ้านวังมน ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากบ้านวังมน  ตั้งชื่อว่า บ้านตาดหินอตก  เมื่อปี พ.ศ.2520 เนื่องจากมีลานหินที่แตก ต่อมาชื่อบ้านกำกวมไม่รื่นหูจึงตั้งชื่อใหม่ให้เป็นมงคล  เรียกว่า  บ้านชัยมงคล
โดยมี นาย.................. เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ระยะทางจากอำเภอโนนสัง 42 กิโลเมตร  ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู 50  กิโลเมตร                                          เหนือ           ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ       ทิศใต้          ติดต่อกับที่ทำการเกษตรบ้านวังมน     ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  8.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  มีวัด 2 วัด คือวัดถ้ำนางเลิด(มหานิกาย) วัดบ้าน(มหานิกาย) จัดกิจกรรมฮีต 12 ได้แก่
1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ 7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน  ๙. ประวัติบ้านชัยมงคล 9.1 ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านชัยมงคล  หมู่ที่ 8  ต.โคกม่วง  อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เดิมทีบ้านชัยมงคล เป็นหมู่บ้านเล็กๆ  ขึ้นต่อบ้านวันมน ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากบ้านตาดไฮ  ตั้งชื่อว่า บ้านชัยบงดล
โดยมีนาย................................เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  
ระยะทางจากอำเภอโนนสัง  40  กิโลเมตร  ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภู 45 กิโลเมตร
เหนือ                  ติดต่อกับบ้านบุ่งบก (โคกกลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ทิศใต้                  ติดต่อกับทุ่งนาบ้านหนองปิง  ทิศตะวันออก        ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ทิศตะวันตก          ติดต่อกับลำพะเนียง
9.2 ลักษณะทั่วไป  เนื้อที่ 11 ตารางกิโลเมตร
9.3.ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  มีวัด 1  วัด มีวัด  1  วัด  คือวัด....................(มหานิกาย) 
จัดกิจกรรมฮีต 12 ได้แก่
1.เดือนอ้าย บุญเข้าปริวาสกรรม  2.เดือนยี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ 3.เดือนสาม บุญข้าวจี่ 4.เดือนสี่ บุญเผวสสันดร 5.เดือนห้า บุญสงกรานต์ 6.เดือนหก บุญบั้งไฟ 7.เดือนเจ็ด บุญเบิกบ้าน 8.เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 9.เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 10.เดือนสิบ บุญข้าวสาก 11.เดือนสิบ บุญข้าวสาก เดือนสิบ บุญข้าวสาก 12.เดือนสิบสอง บุญกฐิน
Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *