February 27, 2021

Khok Muang Subdistrict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงได้สำรวจข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคมของผู้พิการ   เพื่อของบประมาณเงินช่วยเหลือจากศูนย์คนพิการ จังหวัดหนองบัวลำภู

                ในวันที่ 22 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงได้รับงบประมาณเงินช่วยเหลือจากศูนย์คนพิการ จังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 3 ราย รายละ 2,000 บาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง   ได้มอบหมายให้  นายจรูญพัฒน์ สุบินเกษมสิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง และ นางสาวทิบภิกุล  ศรีกระทุ่ม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย มีรายชื่อดังนี้

  1. นายจเด็จ แก้วทองคำ  บ้านเลขที่ 26 หมู่ 3 บ้านข่าน้อย ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลำภู  พิการทางสติปัญญา

 

 

 

 

 

  1. .นายดีเด่น บุญประคม บ้านเลขที่ 73 หมู่ 4 บ้านแมด ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลำภู  พิการทางการเคลื่อนไหว

  1. เด็กหญิงปริชาติ พลาเลิศ  บ้านเลขที่ 30 หมู่ 5 บ้านตาดไฮ  ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลำภู  พิการทางการเคลื่อนไหว

       

Share Button