บทบาทหน้าที่สำนักปลัด

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ  งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. 
คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง 
บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

    1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       - งานสารบรรณ
       - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
       - งานบริหารงานบุคคล
       - งานเลือกตั้ง
       - งานตรวจสอบภายใน

    1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       - งานนโยบายและแผนพัฒนา
       - งานวิชาการ
       - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
       - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
       - งานงบประมาณ

    1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       - งานกฎหมายและนิติกรรม
       - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
       - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
       - งานระเบียบการคลัง
       - งานข้อบัญญัติ อบต.
    1.4 งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       - งานเทศกิจ
       - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
       - งานสนับสนุนและบริการ
    1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       - งานอำนวยการ
       - งานป้องกัน
       - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
       - งานกู้ภัย

   1.6 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Share Button