ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา

นายกิตติศักดิ์  ทองทุม          3 มิ.ย. 40  – 3  มิ.ย.42

นายกิตติศักดิ์  ทองทุม          3 มิ.ย.42  – 3  มิ.ย.44

นายโสภัณ  บุญใบ               24 ก.ค.44 – 30 ก.ค.52

นายบวร  ดวงแสง                20 ต.ค.52 – 30 ก.ย.57

นายจรินดา  ไชยวาน           11 ต.ค.57- ปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงดำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

นายอุดม  ราศีพันธ์              23 ก.พ.40 – 2 มี.ค.42

นายอุดม  ราศีพันธ์                 3 มี.ค.42 – 11 พ.ค.44

นางสมร  ชัยคำภา                 12 พ.ค.44 – 23 ก.ค.44

รายนามผู้ดำรงดำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชม  ศุภมาตร                  24 ก.ค.44 – 30 ก.ค.52

นายสุวิชน์  รักษาพันธ์          6 ก.ย.52 –  30 ก.ย.57

นายชม  ศุภมาตร                  11 ต.ค.57 – ปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัด

นายมนัสวรรธ  น้อยพันธ์                  25 ก.พ.40 – 14ก.ค.40

นายประยูร  เหล่าทองสาน               15 ก.ค.40 – 25 มิ.ย.54

นายสมชาย สันทิตย์                          1 พ.ค. 55- 1 มิ.ย.2560

จ่าสิบตำรวจดุสิต  มีแก้ว                 16 มิ.ย.60-ปัจจุบัน

Share Button