งานสำรวจภาคสนาม ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  1. บันทึกข้อมูลออกสำรวจภาคสนาม ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  2. โปรแกรม google earth
  3. บันทึกข้อมูล ถังขยะ

Share Button