คำแนะนำการชำระภาษี

####ชำระภาษีตรงเวลา ไม่มีเงินเพิ่มและ    ค่าปรับ#####
 
เงินภาษีที่จัดเก็บได้นำมาใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า    ประปา ขยะมูลฝอย
ถนน,ด้านสวัสดิการสังคม,ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น
 
 

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรือน แฟลต คลังสินค้า ฯลฯ
อัตราภาษี
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (อาคารให้เช่า), ตามทำเลที่กำหนด
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สิน       หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน       (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาทและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 8 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 5 ปี
3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้.-
3.1     ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
3.2     เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5%
3.3     เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%
3.4     เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10%
3.5     เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของ     ผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีได้
 

2.ภาษีบำรุงท้องที่

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กำหนดโทษให้มีการลดหย่อนที่ดิน บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตาม
ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามกำหนดในข้อบัญญัติจังหวัด
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีบำรุงท้องที่ (มาตรา 45 (1)
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม (มาตรา 45 (2))
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก      1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม (มาตรา 43 (3))
4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี   ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

3.ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ   ใด ๆ ด้วยอักษร  ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
อัตราภาษี
การประเมินค่าภาษีป้าย เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่การประเมินถือหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5   (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ดังนี้
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
Ø ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
Ø ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่า
อักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาทให้เสียในอัตรา 200 บาท
การยื่นแบบการประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้ายตั้งแต่         1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันและให้เสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือน ของทุกปี
2.        ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3.        ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่า ๆ กัน ก็ได้
 
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่ม
3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,0000 บาท
5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท
6. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4.การจดทะเบียนพาณิชย์
กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์คือ
1. การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
2. การขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า
4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าที่ผลิตได้
5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินอัตราต่างประเทศ การทำโรงรับจำและการทำโรงแรม
6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะเกี่ยวกับการบันเทิง
7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต
9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
12. การให้บริการตู้เพลง
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก แ
3+ละการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
Øตั้งใหม่ 50 บาท        Øเปลี่ยนแปลง ครั้งละ 20 บาท
Øเลิกกิจการ 20 บาท   Øออกใบแทน ฉบับละ 30 บาท
Øตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท  Øคัดสำเนาและรับรองเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
5.กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1. กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
2. กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น การฆ่าสัตว์ ขนสัตว์
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เช่น  น้ำพริกต่างๆ น้ำปลา
4. กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์
5. กิจการเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็น การสีข้าว การขัด การกะเทาะ การตาก ที่เป็นพืช แม้แต่การสะสมปุ๋ย ขนถ่ายมันสำปะหลัง
6. กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ ได้แก่ การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ได้แก่ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี พ่นสารกันสนิมยายยนต์
8. กิจการเกี่ยวกับป่าไม้ ได้แก่ หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร การประดิษฐ์ไม้
9. กิจการเกี่ยวกับการบริการ ได้แก่ โรงแรม หอพัก ห้องเช่า  การแสดงดนตรี
10. กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งทอ ได้แก่ เครื่องจักร พิมพ์ผ้า การซัก อบ รีด อัดกลีบ การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทอนั้น ๆ
11. กิจกรรมเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัสดุคล้ายคลึง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดินเผา การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์
12. กิจการที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
13. กิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก กิจกรรมทั้ง 12 ข้อที่กล่าวมา เช่น การล้างขวด การก่อสร้าง โกดังสินค้า การถ่ายเอกสาร การผลิตเทียนไข ผลิตซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
การ ยื่นแบบประเมินและการชำระค่าธรรมเนียม
1. เจ้าของกิจการหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขออนุญาตตามแบบ กอ.1 ต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งกิจการนั้นตั้งอยู่
2. เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณา ผู้ขอรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก็จะออกใบอนุญาตให้ตามแบบ กอ.2
3. ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 90 วัน นับจากที่ได้รับหนังสือแจ้ง
4. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
อัตราโทษและค่าปรับ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสุขลักษณะ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
2. การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องชำระค่าปรับเพิ่ม ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ
3. ผู้ได้รับอนุญาตผู้ใดดำเนินการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 500 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
(จัดทำโดย สิบเอกนัทพล ผุดผ่อง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)
Share Button