ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒